Implications for socio-spatial segregation in urban theories [Planning]
Planning. 2013; 23(3): 153-161 | DOI: 10.5505/planlama.2013.94695  

Implications for socio-spatial segregation in urban theories

Gizem Caner, Fulin Bölen
Istanbul Technical University, Urban And Regional Planning Department

Since the beginning of the twentieth century, our understanding of cities has begun to go through paramount shifts due to major socio-spatial processes. Specifically for the last few decades, processes like globalisation and decolonisation have produced significant consequences in cities which attracted attention from prominent urban scholars. Among these urban consequences, segregation became one of the most infamous concepts postulated in numerous disciplines, including governmental debates and policies.
However, these socio-spatial transformations produced new fields of challenges for urban theory makers throughout history. At a certain point, the physical focus of early urban theories was no longer sufficient to interpret the city, causing a shift towards process oriented theory-making. The central theme of this paper is to investigate this shift by analysing the evolution of urban theories with regards to their implications for urban social geography. In this framework, analytical focuses of main urban theories are evaluated and their explanatory power for socio-spatial segregation is stressed. Such a developmental perspective enables the observation of urban theories’ receptiveness to changing circumstances, as well as their power to guide urban scholars.
The evaluation reveals that urban theories capture the essence of their time (zeitgeist) through their own lenses and explain the social geography of the city either partially or fully with regards to these lenses. As a conclusion, it can be said that urban theories which shelter implications for segregation are not generated universally, but rather in specific frameworks which might or might not be explanatory for other circumstances. All in all, it is believed that this evaluation will be illuminative for future studies that aim to understand and/or develop the role of urban theories in explaining socio-spatial segregation in the city.

Keywords: Urban theories, urban social geography, segregation, socio-spatial segregation


Kentsel kuramlarda sosyo-mekansal ayrışmaya dair çıkarımlar

Gizem Caner, Fulin Bölen
İstanbul Teknik Üniversitesi, Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü

Yirminci yüzyıl başlarından beri, kentler hakkındaki anlayışımız, büyük ölçekli sosyo-mekansal süreçler nedeniyle önemli değişimler geçirmiştir. Özellikle 1950’lerden bu yana, küreselleşme ve sömürgecilik sonrası süreçler, kentsel araştırmacıların dikkatini çeken olumsuz kentsel sonuçlar doğurmuşlardır. Bu sonuçlar arasında, ayrışmanın kötü bir ün saldığı ve yönetim birimlerinin söylem ve politikalarında yer edindiği görülmektedir.
Ancak, bu sosyo-mekansal dönüşümler, kentsel kuramcılar için uzun zamandır yeni mücadele alanları ortaya çıkarmaktadır. Belirli bir noktaya gelindiğinde, önceki kentsel kuramların fiziksel yaklaşımları kenti yorumlamak için yetersiz kalmış ve bu da, süreç odaklı kuram geliştirmeye doğru bir kaymanın yaşanmasına neden olmuştur. Bu makalenin ana konusu; bu yaşanan dönüşümü incelemek için, kentsel kuramların evrimini, kentsel sosyal coğrafyaya ilişkin çıkarımları bağlamında analiz etmektir. Bu çerçevede, temel kentsel kuramların analitik odak noktaları değerlendirilerek, sosyo-mekansal ayrışmayı açıklama konusundaki yeterlilikleri üzerinde durulmaktadır. Gelişimsel bakış açısı, kentsel kuramların değişen durumlar karşısındaki esnekliğinin gözlemlenmesini sağlamaktadır. Ayrıca, kentsel araştırmacılara rehberlik etme konusunda ne kadar etkili olduklarını ortaya koymaktadır.
Değerlendirme sonucunda, kentsel kuramların, ortaya çıktıkları dönemin özünü, kendi kuramsal çerçevelerinde yansıttıkları ve kentin sosyal coğrafyasını, bütüncül ya da parçacıl olarak, bu çerçeveye göre değerlendirdikleri görülmüştür. Sonuç olarak, ayrışma için çıkarımlarda bulunan bu kentsel kuramların evrensel olarak geliştirilmedikleri, dolayısıyla, başka durumlar için her zaman açıklayıcı nitelikte olamayacakları söylenebilir. Bu değerlendirmenin, kentsel kuramların sosyo-mekansal ayrışmayı anlama ve/veya geliştirmeyi amaçlayan ileriki çalışmalara rehberlik etmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel kuramlar, kentsel sosyal coğrafya, ayrışma, sosyo-mekansal ayrışma


Gizem Caner, Fulin Bölen. Implications for socio-spatial segregation in urban theories. Planning. 2013; 23(3): 153-161

Corresponding Author: Gizem Caner, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
Google Scholar
 
Copyright © 2017 TMMOB
Bu sitenin tüm hakları Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesine aittir.